Website Builder


AKTUALNOŚCI

Zmiany przepisów w 2017 roku

opracowano 28 października 2016r.

Planowane zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2017

Wśród najważniejszych planowanych zmian należy wymienić:

1. rozszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia na niektóre towary m.in. procesory oraz srebro nieobrobione plastycznie, w postaci półproduktu lub w postaci proszku,

2. objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia niektórych usług budowlanych, głównie usług świadczonych jako podwykonawca. Zakres usług będzie ujęty w załączniku nr 14 do ustawy,

3. likwidacji zwolnienia z VAT dla usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi ubezpieczeniowej. W szczególności usługi likwidacji szkód oraz usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego,

4. ograniczenie możliwości składania deklaracji VAT za okresy kwartalne. Możliwość składania deklaracji kwartalnej nie będą miały podmioty inne niż mali podatnicy, a także podmioty rozpoczynające działalność przez okres pierwszych 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako podatnicy VAT

5. wprowadzenie obowiązku elektronicznego składania deklaracji VAT od 1.01 2017 dla:

o zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, 

o będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia, 

o obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dla pozostałych podatników VAT obowiązek ten zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2018r.

6. zaostrzenie sankcji podatkowej za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. Dla oszustw podatkowych, w tym odliczeń z tzw. pustych faktur kara 100 %, dla zawyżania kwoty zwrotu lub zaniżania zobowiązania podatkowego oraz niezłożenia deklaracji VAT kara 30% kwoty zaniżenia lub zawyżenia a 20 % w przypadku złożenia korekty deklaracji po kontroli podatkowej lub w trakcie postępowania kontrolnego,

7. podwyższenie limitu wartości sprzedaży - z 150 000 zł do 200 000 zł - uprawniającego do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego. 

8. utrzymanie do końca 2018 r. dotychczasowych stawek podatku VAT: 23% i 8%,

9. uzależnienie terminu odliczenia VAT od uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz krajowych transakcji z odwrotnym obciążeniem. 

10. wprowadzenie wprost zapisu umożliwiającego organom podatkowym na prowadzenie czynności sprawdzających w odniesieniu do wszystkich podmiotów uczestniczących w transakcji,

11. ograniczenie możliwości korzystania ze zwrotu VAT w 25-dniowym terminie:

• podatnik będzie zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym dokumentów potwierdzających dokonanie przelewów za faktury, które zostały ujęte do zwrotu podatku. 

• łączna kwota należności zapłaconych gotówką nie przekroczy 15.000 zł,

• kwota podatku przeniesiona z poprzedniej deklaracji nie może przekroczyć 3.000 zł,

• brak w poprzednich 2 latach zaległości w podatkach przekraczających 20.000 zł, 

12. wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika za zaległości podatkowe podatnika powstałe w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego, jeżeli zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika.Waldemar Wojdyła
podatni.comADRES
ul. Chmielna 2 / 31
00 - 020 Warszawa


KONTAKT
mail: biuro@podatni.com
telefon: 22 398 40 80
skype: podatni.com


NIP           5561046574

REGON      340211050


certyfikat

Ministerstwa Finansów

o numerze 30907/02


pracujemy

Z uwagi na sposób współpracy z klientami, często jesteśmy poza biurem. Dlatego też przed spotkaniem, proszę o kontakt telefoniczny. 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dziękujemy. Skontaktujemy się w Państwem.